Elkedagrekenen.nl en leerlingenstop

Oefen met de basis van het rekenen op:
www.elkedagrekenen.nl Helaas is er een leerlingenstop voor begeleiding na schooltijd.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

 • Meester Lex is de eenmanszaak die wordt gedreven door L.Lasschuit, geboren 19-11-1985 te Haarlem. De onderneming houdt zich bezig met het verzorgen van bijlessen, remedial teaching en huiswerkbegeleiding aan basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en andere personen die begeleiding nodig hebben. Meester Lex is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59213604.
 • Leerling is degene die de dienst aanneemt en dus bijlessen, remedial teaching en huiswerkbegeleiding ontvangt. Het gaat hierbij om het helpen van de leerling met het maken en leren begrijpen van de voorgeschreven leerstof en het geven van studieaanwijzingen.
 • Klant is de persoon die de overeenkomst aangaat met Meester Lex. De overeenkomst wordt aangegaan op het moment dat men na het intakegesprek aangeeft akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. In geval van minderjarigheid van de leerling, zijn de ouders of verzorgers van de leerling de klant. Indien de leerling meerderjarig is, zijn “klant” en “leerling” dezelfde persoon.
 • Begeleider is de door Meester Lex aangestelde begeleider, die in staat is bijles te geven in de vakken waar de leerling om verzoekt en/of studiebegeleiding kan aanbieden. Dit kan ook de ondernemer zelf zijn. Begeleiders zijn in alle gevallen gediplomeerd voor het geven van onderwijs. Meester Lex zal naar beste inzicht en vermogen een begeleider toewijzen.
 • Begeleiding is de verzamelnaam voor alle diensten die een klant bij Meester Lex af kan nemen. Het betreft hier bijlessen bijlessen, remedial teaching en huiswerkbegeleiding

 

2. Algemeen

 • De overeenkomst wordt aangegaan op het moment dat men na het intakegesprek aangeeft akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die Meester Lex aan de klant levert.
 • Eventuele afwijkingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Meester Lex is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal minimaal 30 dagen voordat deze in werking treedt, schriftelijk of per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de klant.
 • Overeenkomsten met Meester Lex worden beheerst door Nederlands recht. Mochten er geschillen voortkomen, dan zullen partijen in eerste instantie onderling overleggen alvorens eventueel derden in te schakelen.

 

3. Privacy en omgang met gegevens

 • Meester Lex zal de privacywetgeving zorgvuldig in acht nemen. Relevante persoonsgegevens zullen worden verstrekt aan de begeleider. Het gaat hierbij om gegevens die noodzakelijk zijn om tot een goede samenwerking te komen, zoals e-mailadres en telefoonnummer. Contactgegevens van de begeleider zullen bij aanmelding aan de leerling worden verstrekt. Gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Wel kan Meester Lex de gegevens gebruiken voor het doen van commerciële mailings m.b.t. producten of diensten die mogelijk interessant kunnen zijn voor de leerling. Alle mailings die leerlingen en klanten van Meester Lex ontvangen, zullen altijd door en uit naam van Meester Lex worden verstuurd.
 • Bij het stopzetten van de begeleiding zullen de persoonsgegevens uit onze database worden verwijderd.
 • De klant/leerling verplicht zichzelf tot het verstrekken en eventueel tijdig wijzigen van zijn of haar contactgegevens. Dit kan eenvoudig via onze website/contactpagina. Van de klant/leerling wordt verwacht dat zij de actuele informatie betreffende hun studie / schoolsituatie volledig en juist doorgeven. In geval van twijfel kan Meester Lex de informatie via ouders controleren.
 • Door de leerling vertelde feiten aan Meester Lex of één van de begeleiders, zullen indien de leerling dit wenst, niet toegankelijk zijn voor ouders en begeleiders, tenzij Meester Lex dit noodzakelijk acht voor de fysieke of psychische toestand van de leerling of andere betrokkenen.
 • Alle door Meester Lex of één van de begeleiders verstrekte lesmaterialen en aantekeningen blijven intellectueel eigendom van Meester Lex. Vermenigvuldiging of verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Meester Lex wordt vermeld en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

4. Beperking van aansprakelijkheid

 • Na aanmelding zal Meester Lex haar uiterste best doen om zo snel mogelijk een geschikte begeleider te vinden. Wij kunnen echter nooit de garantie geven dat we iemand kunnen helpen of dat er een geschikte begeleider is. Als een dergelijke situatie zich voordoet, zal Meester Lex de klant hiervan op de hoogte brengen.
 • Meester Lex verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket. Meester Lex biedt echter geen garantie voor de te behalen studieresultaten en is geenszins aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.
 • Meester Lex is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het volgen van begeleiding.
 • Meester Lex is niet aansprakelijk voor letsel tijdens/na het uitvoeren van de proeven. Vooraf worden de proeven met de klant besproken, zodat de klant zelf kan bepalen of de proef wordt uitgevoerd.

 

5. Lessen afspreken, verschuiven en annuleren

 • Het afspreken van bijlessen gebeurt geheel in overleg met de begeleider. Hij of zij zal het initiatief nemen om de eerste les af te spreken.
 • Aan het einde van de bijles wordt een afspraak gemaakt voor de volgende les. Na overleg tussen de leerling/klant en begeleider kan ook worden besloten om de volgende les af te spreken via e-mail, sms of telefoon.
 • Bij verhindering is de leerling/klant verplicht dit te melden bij de begeleider. Er wordt dan zo snel mogelijk een andere afspraak gemaakt. Het afzeggen of verzetten van een bijles dient voor 10.00 uur op de dag van aanvang te gebeuren. Bij niet of te laat afzeggen, wordt de afgesproken tijd volledig in rekening gebracht, tenzij dit naar oordeel van Meester Lex onredelijk is. Als een bijles van de kant van de begeleider wordt afgezegd, wordt uiteraard niets in rekening gebracht.
 • In geval van verschil van mening omtrent de juistheid van afspraken, geldt de administratie van onze begeleiders als beslissend.
 • Wij gaan uit van een lesduur van één uur. In overleg met de begeleider kan hiervan afgeweken worden. Een bijles duurt minimaal 30 minuten. De uitvoering van de proeven gebeurt na de lestijd en deze worden niet in rekening gebracht.
 • Bij (langdurige) ziekte van de begeleider, zal Meester Lex proberen om een vervangende begeleider te vinden. Wij kunnen echter geen garantie bieden dat dit in alle gevallen zal lukken.

6. Gedragsnormen

 • Wij verwachten dat een leerling zich voldoende inzet en zich normaal gedraagt tijdens de bijlessen, remedial teaching en huiswerkbegeleiding. Meester Lex kan in overleg met de begeleider besluiten om de begeleiding stop te zetten als een leerling afspraken niet nakomt of zich zodanig gedraagt dat een effectieve begeleiding hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt. Er zal dan altijd contact opgenomen worden met de klant.
 • Van onze begeleiders mag verwacht worden dat zij zich maximaal inzetten om tot een gewenst resultaat te komen en zich normaal gedragen. De begeleider is geheel zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gedragingen, het maken van de afspraken en het verzorgen van de bijlessen.

 

7. Starten, stopzetten en wijzigen van de begeleiding

 • Een leerling kan zich op ieder gewenst moment van het schooljaar aanmelden. De begeleiding wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Er is geen minimum aantal af te nemen lessen.
 • Meester Lex behoudt zich het recht voor om klanten te weigeren. Een weigering zal altijd beargumenteerd worden. Een begeleider heeft tevens het recht om een bepaalde leerling te weigeren, met opgaaf van redenen.
 • Een leerling heeft te allen tijde het recht om de begeleiding stop te zetten. Eventuele reeds aan Meester Lex verschuldigde vergoedingen blijven dan verschuldigd.
 • Op verzoek van de leerling of de begeleider kan een leerling aan een andere begeleider worden gekoppeld. Wij kunnen echter geen garantie bieden dat dit in alle gevallen zal lukken.

8. Klachtenprocedure

 • Eventuele klachten over de inhoud en/of de vorm van de begeleiding of over de begeleider, verzoeken wij te melden. Wij zullen een klacht binnen 14 dagen behandelen en de klant altijd schriftelijk of per e-mail berichten.

9. Tarieven

 • Klanten worden geacht geheel op de hoogte te zijn van de tarieven van Meester Lex. Deze worden duidelijk kenbaar gemaakt op de website www.meesterlex.nl
 • Op alle tarieven is geen BTW van toepassing. Onderwijs is hiervan vrijgesteld.
 • Meester Lex is gerechtigd de tarieven te wijzigingen en zal haar klanten daar minimaal een maand van tevoren schriftelijk of per e-mail van op de hoogte brengen.
 • Als een bijles door meerdere leerlingen wordt bijgewoond, zal dit tot een verlaging van het tarief per leerling leiden.
 • Er kunnen reiskosten in rekening worden gebracht. Als de begeleider in totaal meer dan 5 kilometer moet reizen, wordt € 0,20 per kilometer in rekening gebracht, ongeacht de wijze van vervoer. Er wordt altijd vooraf met de klant overlegd over het in rekening brengen van reiskosten.
 • Meester Lex behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen extra kosten in rekening te brengen. Te denken valt aan kopieerkosten, telefoonkosten en overige kosten die de begeleider moet maken om een effectieve begeleiding te kunnen waarborgen. Hierover wordt altijd vooraf overlegd met de klant.

10. Betaling

 • De klant dient het bedrag na elke sessie te betalen. Hiervan kan in overleg met de begeleider van worden afgeweken.
 • De klant heeft de keuze uit 2 betaalvormen: contact en zelf overboeken.
 • Als de klant ervoor kiest om zelf het bedrag over te maken, geldt een betalingstermijn van 7 dagen.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering verstuurd per e-mail. Indien dan na 14 dagen nog niet betaald is, wordt een tweede herinnering gestuurd per post. De begeleiding wordt dan stopgezet, totdat de betaling voldaan is. In verband met extra administratiekosten, wordt het factuurbedrag dan met 10% verhoogd met een minimum van € 5,00. Als laatste versturen we (opnieuw na 14 dagen) een derde herinnering. Het factuurbedrag wordt dan nogmaals met 10% verhoogd met een minimum van € 5,00. Mocht daar binnen 7 dagen niet op gereageerd worden, dan wordt de incasso uit handen gegeven. De wettelijke rente en incassokosten komen dan geheel voor rekening van de klant.
 • Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Meester Lex kenbaar te worden gemaakt.

 

Meester Lex
Website: www.meesterlex.nl
E-mail: info@meesterlex.nl
Telefoon: 06-19 817 137

 

 

 
Website ontworpen en ontwikkeld door: ARN grafisch & multimedia design.  ARN grafisch & multimedia design.